Công khai‎ > ‎

Mẫu giấy xin cấp bản sao bằng TN

đăng 00:27, 22 thg 7, 2015 bởi Xuân Thắng Trịnh

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

 

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý;

Trường THCS Lương Khánh Thiện.

Họ và tên: ................................................................................... Dân tộc:.......................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................. Giới tính: ...................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................

Số CMT nhân dân: ..................................... Năm cấp: ............... Nơi cấp:....................................

Học sinh trường:................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp cấp:.............................................................................................................................

Kỳ thi tốt nghiệp ngày, tháng, năm:...............................................................................................

Tại Hội đồng thi, xét:........................................................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp:..........................................................................................................................

Lý do xin cấp lại:..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Số lượng bản sao cần cấp:...............................................................................................................

 

 

............., ngày...... tháng..... năm .........

Xác nhận của trường THCS Lương Khánh Thiện

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý

TẢI VỀ

Comments