Cán bộ quản lý

 HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Họ và tên: Nguyễn Thị Chung
- Ngày sinh:31/03/1960
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Thành tích:
    + Giáo viên giỏi cấp thành phố.
    + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Họ và tên: Trịnh Xuân Thắng
- Ngày sinh: 05/09/1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Thành tích:
    + Giáo viên giỏi cấp thành phố.
    + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Comments